System indywidualnych rozliczeń umożliwia rozdzielenie na lokatorów kosztów wytwarzania i dostarczania zimnej wody w sposób ściśle związany z ich indywidualnym zużyciem.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, firma rozliczeniowa w ustalonym terminie wykonuje odczyty urządzeń pomiarowych, otrzymuje od Administratora niezbędne dane do rozliczeń (ilość i wartość zużytego ciepła w budynku, wysokość wpłaconych przez użytkowników lokali zaliczek) i dokonuje indywidualnych rozliczeń zużycia zimnej wody.

Ze względu na sposób rozliczania się Administratora z Dostawcą wody, okres rozliczeniowy powinien zaczynać się od 1-go dnia dowolnego miesiąca i obejmować pełną ilość miesięcy tj. kończyć się ostatniego dnia miesiąca.

Standardowo zakłada się, że okres rozliczeniowy będzie obejmował 12 miesięcy. W porozumieniu z Administratorem istnieje możliwość ustalenia innej długości okresu rozliczeniowego  – często jest to 6 miesięcy.

Zasady podziału kosztów zimnej wody

System indywidualnych rozliczeń kosztów zimnej wody określa sposób rozdziału kosztów między Lokatorów.

Właściciel lub Zarządca budynku comiesięcznie reguluje faktury za dostarczanie zimnej wody do budynku (lub grupy budynków).

Wszystkie opłaty za wodę dla danego budynku lub grupy budynków w danym okresie rozliczeniowym stanowią 100% kosztów do podziału na poszczególnych lokatorów.

Rozliczanie kosztów zimnej wody zawsze niesie za sobą konieczność rozwiązania problemu niebilansowania się wody – powstawania strat na budynku. Takie zjawisko jest nieuniknione i ma miejsce w każdym budynku wyposażonym w wodomierz główny, na podstawie, którego przedsiębiorstwo wodociągowe wystawia obciążenia dla odbiorcy.

 

Sposób rozliczania kosztów strat wody jest określany przez Administratora budynku.

Podział kosztów

Standardowo zaleca się podział kosztów na dwie części:

Koszty wspólne– rozliczane wg ilości lokali. Koszty wspólne obejmują opłaty abonamentowe płacone przez 12 miesięcy na rzecz dostawcy wody. Koszty te powinny być rozliczane razem z kosztami strat.

Koszty zużycia – rozliczane wg m3. Koszty zużycia obejmują koszty zimnej wody dostarczonej do budynku wody – dla lokalu wynikają z procentowego udziału lokalu w zużyciu z.w. w budynku