Audyt jest dokumentem zgodnym z wymaganiami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii", które zostało zmienione "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego".

Od wielu lat, wspólnie z Narodową Agencją Poszanowania Energii wykonujemy audyty remontowe i energetyczne budynków, które określają zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.                      

Audyt stanowi założenia do projektu budowlanego i jest podstawą do weryfikacji mocy zamówionej, gdyż obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego.

Zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 wraz ze zmianami z 2014 roku) warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej/remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego/remontowego modernizowanego budynku.

Pozytywnie zweryfikowany audyt jest niezbędny (wraz z uwiarygodnieniem zdolności kredytowej klienta) do udzielenia kredytu, którego spłata następuje częściowo z uzyskanej premii oraz dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania.

Więcej informacji – Termomodernizacja > Poradnik > 4. Audyt