Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zużycia i kosztów ciepła jest termomodernizacja. Prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja przyniesie oszczędności, z których będzie można spłacać koszty inwestycji. Kolejne rozdziały omawiają aspekty związane z zakresem prac, jakie należy przeprowadzić, by termomodernizacja była skuteczna i wykonana prawidłowo.

2.1 Co to jest termomodernizacja?

Termomodernizacja jest to przedsięwzięcie modernizacyjne, mające na celu zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej (co najmniej od 10% do 25%).

2.2 Termomodernizacja - dlaczego warto?

Poniesiony nakład finansowy zwraca się materialnie w  postaci oszczędności na kosztach ciepła, wzrasta wartość nieruchomości a mieszkańcom przyjemniej mieszka się w ciepłym i estetycznym budynku.

Efektem przeprowadzonych prac, jest:
• podniesienie komfortu cieplnego w budynku
• zmniejszenie zużycia ciepła
• zmniejszenie opłat za ogrzewanie i ciepło zużywane dla potrzeb ciepłej wody
• podniesienie wartości nieruchomości (mieszkań i lokali)
• ochrona środowiska naturalnego