Aby termomodernizacja była przeprowadzona prawidłowo, należy wykonywać ją we właściwej kolejności. Poniżej została zaproponowana najkorzystniejsza kolejność działań, według których powinna być wykonywana inwestycja termomodernizacyjna.

7.1 Analiza opłacalności inwestycji (bezpłatna)

Przed przystąpieniem do termomodernizacji budynku zasadnym jest wykonanie oceny lub analizy opłacalności planowanej inwestycji. Inwestorzy, którzy mają wątpliwości czy uzyskają zmniejszenie zużycia i kosztów ciepła, mogą zlecić naszej firmie bezpłatne wykonania wstępnej analizy opłacalności przedsięwzięcia (formularz, który należy wypełnić i przesłać na adres BrunPol Serwis można pobrać tutaj). Na podstawie przekazanych nam danych (przez właściciela lub zarządcę budynku) prognozujemy zużycie i koszt ciepła po wykonaniu termomodernizacji. Wyliczamy także oszczędności na kosztach ciepła, które w przypadku finansowania prac z kredytu bankowego, będzie można przeznaczyć na spłatę kredytu termomodernizacyjnego lub remontowego. Określamy wymaganą przez Banki wysokość wpłat na fundusz remontowy - z którego inwestor dokonuje spłaty zaciągniętego kredytu.

7.2 Ocena możliwości nadbudowy dodatkowej kondygnacji lub zasadności zagospodarowania poddasza

Bardzo dobrym sposobem pozyskania części środków finansowych na wykonanie termomodernizacji lub remontu budynków wielorodzinnych może być adaptacja poddaszy lub nadbudowa dodatkowej kondygnacji. Dlatego właściciele budynków z dużym niezagospodarowanym poddaszem, przed przystąpieniem do termomodernizacji powinni rozważyć zasadność adaptacji poddaszy na cele mieszkaniowe. Natomiast właściciel budynku niższego (np. jak inne budynki w sąsiedztwie) powinien rozstrzygnąć czy będzie wykonywał nadbudowę np. całego piętra.

7.3 Odtworzenie dokumentacji technicznej

Mając na uwadze obowiązujące przepisy zobowiązujące właściciela budynku do posiadania pełnej dokumentacji technicznej budynku, a także prowadzenia książki obiektu budowlanego koniecznym jest posiadanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Jeśli poprzedni właściciel budynku (np. Gmina) nadal posiada w budynku co najmniej jeden lokal, to w interesie wspólnoty jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej Gminę do odtworzenia dokumentacji technicznej (zainteresowanym możemy udostępnić wzór uchwały).  Zaniechanie wymogu odtworzenia dokumentacji przez poprzedniego właściciela będzie w przyszłości skutkować wydatkiem Wspólnoty rzędu 20-40 tys. zł/budynek.

7.4 Audyt

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest zlecenie opracowania audytu energetycznego. Jest on niezbędny w przypadku, gdy inwestor chce ubiegać się o premię termomodernizacyjną. Audyt staje się dla inwestora swego rodzaju drogowskazem. Z tego dokumentu, dowiemy się jakie prace modernizacyjne należy wykonać w budynku, by osiągnąć zamierzony efekt – zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło. Wykonanie audytu, pozwoli uniknąć błędów i zbędnych kosztów, które mogą pojawić się w wypadku realizowania inwestycji według własnego uznania.

7.5 Podjęcie decyzji

Aby przystąpić do dalszych działań związanych z termomodernizacją budynku konieczne jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do termomodernizacji lub remontu budynku z równoczesnym wskazaniem źródeł finansowania prac. W tym celu konieczne jest zorganizowanie zebrania (np. Wspólnoty Mieszkaniowej), na którym zostanie szczegółowo omówiony zakres prac uwzględniony w Audycie, a także przedstawione zostaną korzyści wynikające z realizacji prac modernizacyjnych lub remontowych. W trakcie zebrania należy przeanalizować także różne warianty finansowania prac, oraz planowany okres spłaty kredytu. Po przedyskutowaniu ww. zagadnień Inwestor podejmuje decyzję o przystąpieniu do realizacji prac, co w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej powinno mieć odzwierciedlenie w podjęciu stosownych uchwał, a także w protokole z zebrania. Wspólnota może także podjąć uchwałę w trybie indywidualnego zbierania głosów.

W uchwale należy upoważnić Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę do podjęcia niezbędnych działań, mających na celu zrealizowanie przedsięwzięcia, a także do zaciągnięcia kredytu bankowego (wszystkim zainteresowanym bezpłatnie udostępniamy wzory uchwał).

7.6 Finansowanie inwestycji

Zdecydowana większość prac termomodernizacyjnych jest i będzie realizowana z wykorzystaniem kredytu. Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu jest złożenie wniosku kredytowego wraz z niezbędnymi załącznikami, a w przypadku ubiegania się o Premię Termomodernizacyjną lub Remontową, także z Audytem i wnioskiem o wypłatę Premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego (udostępniamy wzory wszystkich niezbędnych dokumentów). Zarządca budynku sporządza wymagane przez Bank dokumenty i po podpisaniu przez Zarząd Wspólnoty, przekazuje do Banku kredytującego (wszystkim zainteresowanym udzielamy informacji i pomagamy w sporządzeniu wniosku kredytowego).

7.7 Wykonanie projektów

W interesie Inwestora jest zadbanie o to, aby realizacja prac termomodernizacyjnych zawsze była poprzedzona wykonaniem niezbędnych projektów budowlanych.

W projekcie prac dociepleniowych są podane niezbędne szczegóły oraz parametry materiałów, ich rodzaj i odmiana z powołaniem się na właściwą Polską Normę lub Aprobatę Techniczną. Autor projektu jednoznacznie określa:

• sposób przygotowania podłoża
• sposób klejenia i umieszczenia warstwy ocieplającej
• rodzaj, długość i rozmieszczenie kołków mocujących
• sposób wykonania warstwy zbrojonej i elewacyjnej
• sposób wykonania szczególnych miejsc elewacji

Wykonanie ocieplenia budynku każdorazowo powinno być realizowane wraz z dostosowaniem wewnętrznej instalacji c.o. do zmienionych warunków pracy. Jest to niezbędne, aby uzyskać oszczędności wynikające ze zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. W tym celu niezbędne jest wykonanie projektu regulacji hydraulicznej wewn. instalacji c.o. w budynku. Przy opracowaniu projektu autor uwzględnia zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło oraz określa maksymalną ilość czynnika grzewczego przepływającego przez piony i grzejniki c.o.

Projekt techniczny powinien być także wykonany przed przystąpieniem do modernizacji wew. instalacji c.o. i c.w.u., a także przy zmianie lub modernizacji źródła ciepła.

Przy realizacji ww. projektów autorzy uwzględniają obowiązujące przepisy, w tym wymagania w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

7.8 Sporządzenie kosztorysów

Równie ważnym etapem realizacji inwestycji jest sporządzenie kosztorysu.Pozwala on ocenić koszty, jakie należy ponieść przeprowadzając termomodernizację budynku. Dokument ten uwzględnia koszty materiałów, transportu i robociznę oraz zawiera opis i precyzyjne wyliczenia niezbędnych prac oraz potrzebnych materiałów w tzw. książce przedmiarów. Zestawienie powyższych danych w postaci tabelarycznej daje obraz ilościowy i cenowy planowanych prac termomodernizacyjnych.

7.9 Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac

Prace budowlane związane z ociepleniem budynków o wysokości powyżej 12 m (4 kondygnacje) wymagają uzyskania stosownego pozwolenia na budowę, które uzyskuje się w starostwie powiatowym.Natomiast przy ocieplaniu budynków do 12 m - nie jest wymagane pozwolenie, wystarczy zgłoszenie planowanej realizacji prac. Inwestor składający wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (np. w zakresie realizowania prac dociepleniowych) zobowiązany jest załączyć projekt budowlany, a także plan sytuacyjny budynku.

7.10 Wykonanie prac

Jakość zastosowanych urządzeń oraz materiałów, a także technologia robót i prawidłowe wykonanie prac warunkują późniejszą bezawaryjność urządzeń i uzyskanie pożądanych efektów przez długie lata. Dlatego przy wyborze, należy kierować się marką, wybierać produkty producentów będących na rynku od wielu lat, którzy cieszą się dobrą opinią zarówno wśród użytkowników jak i środowisk inżynierskich.

Błędem jest poszukiwanie najtańszych materiałów lub wykonawców. Pozorne oszczędności najczęściej w niedalekiej przyszłości powodują duże straty (wynikające ze zbyt małej oszczędności energii i kosztów), konieczność wymiany urządzeń (niesprawnych lub niespełniających oczekiwań mieszkańców budynku), konieczność remontu elewacji lub ponownego wykonania prac dociepleniowych. Tego błędu nie należy popełniać przy realizacji wszystkich prac termomodernizacyjnych.

Dotyczy to przede wszystkim wyboru producentów: systemu dociepleń, materiałów izolacyjnych, zaworów termostatycznych, regulatorów podpionowych, okien, drzwi i podzielników kosztów c.o.

Uwaga: Spotykane są dość liczne przypadki wykonywania ociepleń w sposób niezgodny z zasadami techniki ociepleń i przy wprowadzaniu "oszczędności" polegających na zastosowaniu kleju, kołków itd. w zmniejszonej ilości lub innego rodzaju niż przyjęto w prawidłowej technologii.

Takie postępowanie jest niedopuszczalne i grozi bardzo szybkim zniszczeniem całego ocieplenia. Nieprawidłowe wykonanie mocowania warstwy izolacyjnej do podłoża, może spowodować oderwanie całych połaci ociepleń przez silniejszy wiatr, a niepoprawne wykonanie elewacyjnej warstwy fakturowej może spowodować jej stopniowe odpadanie.

Prace związane z ociepleniem budynków bezwzględnie należy prowadzić zgodnie z zasadami technicznymi obowiązującymi w przyjętym systemie ocieplenia. Jakiekolwiek odstępstwa skutkują utratą gwarancji producenta systemu. Dlatego wykonawca prac dociepleniowych powinien posiadać certyfikat dostawcy systemu oraz przedłożyć listę przeszkolonych pracowników. Bardzo dobrym zabezpieczeniem dla Inwestora jest uzyskanie (od dostawcy systemu) certyfikatu wykonania prac zgodnie z technologią danego systemu.

7.11 Koordynacja prac

Przeprowadzenie całego procesu termomodernizacji wymaga obszernej wiedzy, a co najważniejsze umiejętności połączenia wszystkich etapów w jedną spójną całość. Dlatego bardzo ważną kwestią jest koordynacja wszystkich działań, co niewątpliwie zaowocuje szybkim uzyskaniem zamierzonych efektów i pozwoli uniknąć wielu błędów. Deklarujemy gotowość udziału w spotkaniach z Zarządcami budynków,Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i z mieszkańcami budynków. Jednocześnie zapraszamy Państwa do współpracy w realizacji całego procesu termomodernizacji.