Dla wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Ustawa o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów, Dz.U. 18 grudnia 2008 r.), została utworzona możliwość udzielania premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej.

6.1 Premia termomodernizacyjna

Co to jest Premia Termomodernizacyjna?
Jest to dotacja Państwa, wypłacana (z Funduszu Termomodernizacji i Remontów), w wysokości maksymalnie 20% wartości kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wysokość premii nie może przekraczać:

• 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
• dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego

6.2 Premia remontowa

Co to jest Premia Remontowa?
Jest to dotacja Państwa (wypłacana z Funduszu Termomodernizacji i Remontów), w wysokości maksymalnie 20% wartości kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie remontowe, jednak nie więcej jak 15% wartości inwestycji. O przyznanie premii remontowej może ubiegać się tylko spółdzielnia mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego, wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych lub osoba prywatna.
Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającym do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Warunkiem jej uzyskania będzie osiągnięcie podczas remontu określonego poziomu oszczędności energii cieplnej, znacznie niższego niż przy termomodernizacji. Warunek ten trzeba będzie potwierdzić, przedstawiając audyt remontowy. Minimalna wartość inwestycji aplikującej o premię remontową, nie może być niższa niż 5% wartości odtworzeniowej budynku, na koniec stycznia 2009 r. - minimum 173,90 zł/m2.
Jakie przedsięwzięcia mogą uzyskać dofinansowanie w postaci Premii Remontowej?

Przedsięwzięcia remontowe związane z termomodernizacją:

a) remont budynków wielorodzinnych,
b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi.

Ustawa wyklucza jednoczesne finansowanie prac, przy wykorzystaniu kredytu, na które:

• została przyznana premia remontowa lub termomodernizacyjna
• uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Premię Termomodernizacyjną lub Remontową?

• Zlecić opracowanie audytu
• Zobowiązać się do spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną lub remontową
• Uzyskać pozytywną weryfikację audytu (przez Bank Gospodarstwa Krajowego)
• Spłata kredytu wraz z odsetkami ma znaleźć pokrycie w wyliczonych w audycie oszczędnościach kosztów energii (spłata inwestycji z  uzyskanych oszczędności)