Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych, zasadnym jest wykonanie audytu. Wykonanie audytu pozwoli w sposób optymalny zaplanować i zrealizować niezbędny zakres prac.

4.1 Co to jest audyt?

Audyt – jest to opracowanie, regulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 43 poz. 346).
Audyt energetyczny – jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego

Audyt remontowy – jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego

Audyt przeprowadza wykwalifikowany audytor, posiadający odpowiednie uprawnienia.

4.2 Do czego potrzebny jest audyt?

Audyt energetyczny i remontowy jest pomocny w ocenie stanu budynku, jego aktualnego zapotrzebowania na ciepło i koniecznych do wykonania prac, które mają na celu zmniejszenie jego energochłonności. Przeprowadzona w audycie analiza ekonomiczna wskazuje na opłacalność możliwych modernizacji i wskazuje, które z nich są opłacalne, w świetle relacji poniesionych kosztów a  zyskanych korzyści. Ponadto audyt jest podstawą dla banku kredytującego inwestycję, jako uzasadnienie opłacalności przedsięwzięcia a także jest wymagany  do przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej lub remontowej (będzie o  niej mowa w kolejnym rozdziale).