Działalność firmy BrunPol Serwis zawsze cechowała i wyróżnia innowacyjność oraz niezawodność oferowanych urządzeń i wdrażanych rozwiązań.

Od 1991r.:

 • promowaliśmy konieczność zmiany sposobu rozliczeń między dostawcą wody i ciepła a odbiorcą – z rozliczeń ryczałtowych (wg ilości osób lub m2) na rozliczenia wg zużycia tj. wg wskazań wodomierzy i ciepłomierzy, co znalazło odzwierciedlenie w:   

           Ustawie Prawo Budowlane – 1994r.

           Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - 2001r.

           Ustawie Prawo Energetyczne – 1997r.

 • promujemy zasadność pełnego indywidualnego opomiarowania oraz indywidualnego rozliczania kosztów ciepła, wody i gazu, co po wielu latach znalazło odzwierciedlenie w:

           Ustawie Prawo Budowlane – 1994r.

           Ustawie Prawo Energetyczne – 1997r.

           Dyrektywie Parlamentu i Rady Europy nr 2012/27/UE – 2012r.

Od 1992r. promujemy zasadność montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, co zostało uregulowane w:

Ustawie Prawo Budowlane – 1994r.

Od 1993r. oferujemy i montujemy przygrzejnikowe zawory termostatyczne firmy Danfoss oraz podzielniki kosztów ogrzewania firmy Brunata, które niezawodnie pracują do dnia dzisiejszego.

Wielu właścicieli nieruchomości, w latach dziewięćdziesiątych, zamontowało inne - tańsze zawory termostatyczne, które po kilku latach zmuszeni byli wymienić na inne – najczęściej na zawory firmy Danfoss.   

Montowane przez nas cieczowe podzielniki kosztów RMK 87 jako jedyne posiadają naddatek cieczy na tzw. samoczynne parowanie przez 365 dni, co powoduje, że po upływie 365 dni - wskazanie podzielnika na nieczynnym grzejniku ma wartość „ZERO” (więcej- info. dot. zerowych wskazań na podzielnikach w Starachowicach). Oznacza to, że rejestracja zużycia przez podzielniki RMK 87, wolna jest od błędów spowodowanych zbyt małą ilością naddatku cieczy, która w innych podzielnikach jest uwzględniona tylko na 120 - 220 dni okresu rozliczeniowego. Producenci, którzy oferowali podzielniki ze zbyt małą ilością naddatku cieczy, wycofali już praktycznie wszystkie podzielniki cieczowe montując w ich miejsce podzielniki elektroniczne, co oczywiście odbyło się na koszt użytkownika lokalu tj. końcowego odbiorcy ciepła.

Montowane przez nas elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania RME 95 i Brunata Futura, posiadają wymienne baterie dzięki czemu nasi Klienci, po upływie 10-cio letniego okresu żywotności baterii, nie muszą wymieniać podzielników elektronicznych na nowe.

Zastosowane w elektronicznych podzielnikach Brunata rozwiązania decydujące o dokładności pomiaru zużycia ciepła przez podzielnik, gwarantują dokładny pomiar na przewymiarowanych grzejnikach oraz przy niskich temperaturach grzejnika, które są spowodowane pracą zaworów termostatycznych i dławieniem strumienia masy wody grzejnej.

Dlatego nasi Klienci nie byli i nie są zmuszeni do poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które niwelują tzw. kominy, spowodowane błędami pomiaru zużycia przez podzielniki dostosowane do pracy w wyższych temperaturach grzejnika. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w opracowaniu wykonanym przez ekspertów  Politechniki Śląskiej, która w 2015r. opracowała (na wniosek Ministerstwa Energii) dzieło “Analiza prawna, techniczna i finansowa zastosowania podzielników kosztów ogrzewania wykorzystywanych w budynkach wielolokalowych”.

Zastosowanie elektronicznych podzielników Brunata Futura+ nie wymusza przeprowadzenia kosztownej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiany grzejników i dostosowania ich  do warunków obliczeniowych. 

Od 1994r. promujemy zasadność:

 •  odrębnego rozliczania kosztów ciepła zużytego do podgrzania ciepłej wody od kosztów wody,
 •  rozliczania wg wskazań wodomierzy lokalowych tylko części kosztów ciepła zużytego do podgrzania ciepłej wody; zawsze twierdziliśmy, że spośród łącznych kosztów ciepła c.w. niezależenie od wskazań wodomierzy - należy   rozliczać tzw. koszty stałe (wynikające z mocy zamówionej) i koszty wspólne (wynikające ze strat na cyrkulacji c.w.u.),
 • rozliczania kosztów niebilansującej się wody proporcjonalnie do ilości wody zużytej w lokalach.      

Od 1997r.

 • oferujemy i wdrażamy w budynkach wielolokalowych system indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania, który uwzględnia trzyskładnikową strukturę kosztów, tj.:
  • koszty stałe (koszty opłat za moc zamówioną),
  • koszty wspólne (koszty strat ciepła, ogrzewanie części wspólnych, przenikanie ciepła przez ściany, dogrzewanie mieszkań pionami c.o. doprowadzającymi czynnik grzewczy do grzejników)
  • koszty - zużycia (koszty ciepła dostarczonego do lokali przez grzejniki c.o.).

Uwzględniając występowanie w każdym budynku tzw. kosztów wspólnych, łączny udział kosztów stałych i wspólnych w obsługiwanych przez nas budynkach, wynosi najczęściej 60% całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Zasadność uwzględniania w rozliczeniach kosztów ogrzewania tzw. kosztów wspólnych, wynika z postanowień art. 9 pkt. 3 Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

 • Wykonujemy audyty energetyczne, które pozwalają inwestorowi uzyskać informację dot. optymalnego zakresu prac termo modernizacyjnych, których celem jest zmniejszenie energochłonności budynku.
 • Wyrażamy stanowisko, że rozliczenia kosztów między dostawcą, a końcowym odbiorcą ciepła i wody powinny być realizowane z pominięciem właścicieli i  zarządców nieruchomości.   

Od 2009r. promujemy:

 • wykonywanie kompleksowej termomodernizacji budynku, która gwarantuje uzyskanie zmniejszenia zużycia i kosztów ciepła o kilkadziesiąt procent,
 • finansowanie prac termo modernizacyjnych i remontowych z wykorzystaniem kredytów bankowych,
 • realizacji inwestycji termo-modernizacyjnych i remontowych z uzyskaniem Premii Termomodernizacyjnej lub Remontowej, którą wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • zasadność likwidacji gazowych piecyków łazienkowych i wykonanie w budynkach wew. instalacji ciepłej wody.