W naszej ocenie prawidłowo rejestrujący zużycie ciepła podzielnik kosztów ogrzewania jest najważniejszym elementem systemu indywidualnego opomiarowania, który buduje zaufanie końcowych odbiorców do dokonywanej rejestracji zużycia ciepła przez grzejnik oraz  indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budownictwie wielolokalowym.

Dokładna rejestracja zużycia ciepła przez grzejnik jest głównym czynnikiem umożliwiającym sprawiedliwy podział tzw. kosztów zużycia tj. kosztów ciepła wyemitowanego przez grzejniki centralnego ogrzewania.

Z ww. względów nasi klienci, u których zamontowaliśmy podzielniki cieczowe Brunata RMK 87 (z naddatkiem cieczy na 365 dni), nie musieli wymieniać podzielników na elektroniczne. Sporadycznie wykonywane wymiany podzielników, wynikają bardziej z mody na elektronikę lub chęć wykonywania odczytów drogą radiową, niż z potrzeb natury technicznej.

Montowane przez nas dwuczujnikowe podzielniki elektroniczne Brunata Futura+ cechują także wyjątkowe uwarunkowania techniczne, które decydują o dokładności rejestracji zużycia ciepła przez grzejnik – także przy bardzo niskich średnich obliczeniowych temperaturach czynnika grzewczego równych 20ºC. więcej...

Przy zastosowaniu oferowanych przez nas podzielników nie występuje problem przewymiarowanych grzejników i nie ma błędów rejestracji zużycia przy bardzo małych przepływach czynnika grzewczego przez grzejnik.

Dlatego zlecając montaż podzielników naszej firmie, kontrahenci zawsze mają gwarancję wykonania rzetelnych pomiarów zużycia ciepła - bez względu na stan techniczny wew. instalacji c.o.