Regulacje prawne dot. indywidualnego opomiarowania oraz rozliczania kosztów ciepła w budownictwie wielolokalowym: 

Dyrektywa Parlamentu i Rady Europy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która (w art. 9-11) zobowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia powszechnego obowiązku indywidualnego opomiarowania oraz rozliczania kosztów ciepła w budownictwie wielolokalowym.

więcej…

Regulacje krajowe:

  • Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie powszechnego wprowadzenia indywidualnego rozliczania ilości dostarczonej energii cieplnej. Uchwała ta, została opublikowana w Monitorze Polskim nr 30 z dnia 25 września 1991r. pod pozycją 218.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Minstra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami)

więcej – Internetowy System Aktów Prawnych – sejm.gov.pl

oraz

– uchwały i regulaminy właścicieli lub zarządców nieruchomości, którzy zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne są zobowiązani do:

  1. Dokonania wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda m.in. zapewniała:
  • energooszczędne zachowania,
  • zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego, lub
  • ustalanie opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej;

– polskie normy dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (które są oficjalnymi tłumaczeniami norm europejskich EN 834:1994 i EN 835:1994):

PN-EN 834:1999 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, Przyrządy zasilane energią elektryczną”,                      

 PN-EN 835:1999 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy bez zasilania energią elektryczną, działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego”.